Nieuwsbrief juli 2018

55-plusser past huis en gedrag niet aan op leeftijd

De meeste (toekomstige) ouderen in Nederland houden er in hun woonsituatie rekening mee dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In totaal zegt 85 procent hier rekening mee te houden, maar 53 procent van hen heeft nog geen enkele actie ondernomen om hun woonsituatie veiliger of comfortabeler te maken met het oog op de oude dag. Vijftien procent van alle 55-plussers is helemaal nog niet bezig met het langer thuis kunnen wonen. Veel mensen vinden zichzelf nog te jong om hierover na te denken of zien het wel ‘als het zover is’. Niet iedereen is afwachtend. Een kwart van de 55-plussers heeft al wel actie ondernomen. Zij hebben iets in hun woning aangepast (12%), zijn verhuisd naar andere woning (7%) of hebben informatie ingewonnen over te nemen maatregelen (5%). Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen onder 3.311 Nederlanders van 55 jaar en ouder.

Lees meer


Het I&O Waardenmodel: welke waarden drijven burgers?

Overheden en non-profitorganisaties zijn zich steeds meer bewust van het belang van het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten in het ontwikkelen en evalueren van beleid. De oude manier van beleidsvorming, waarbij de mens gezien werd als ‘homo economicus’ of rationeel wezen, komt niet langer overeen met (nieuwe) inzichten uit de psychologie en gedragseconomie. Burgers maken niet altijd rationele keuzes en gedrag komt zowel onder invloed van bewuste als onbewuste drijfveren tot stand. Om diepgaand inzicht te krijgen in achterliggende drijfveren van verschillende groepen Nederlanders anno 2018, voerde I&O Research van midden 2017 tot midden 2018 grootschalig onderzoek uit naar waarden in Nederland.

Lees meer


Sociale wijkteams in de lift

Voor het eerst is de waardering van sociale wijkteams toegenomen. Verder neemt de tevredenheid over het verloop en de uitkomst van het keukentafelgesprek toe als iemand anders, zoals een naaste of onafhankelijke cliëntondersteuner, aanschuift. De waardering voor de professionele zorg of ondersteuning is stabiel, maar nog steeds lager dan in 2014 (vóór de decentralisaties). Met name jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele hulp en ondersteuning. Dit blijkt uit het vijfde landelijke onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd naar de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein.

Lees meer


Roep om minder hiërarchische overheid; groot draagvlak voor zelfsturing bij de overheid

Overheidsmedewerkers zijn er grotendeels van overtuigd dat de overheid minder hiërarchisch moet gaan werken, mede om de participatiesamenleving tot een succes te maken. Bovendien is een ruime meerderheid van de overheidsmedewerkers ervan overtuigd dat dat ook kán met zelfsturende teams. Verder hebben medewerkers behoefte aan (meer) autonomie en invloed om hun werk bij een responsievere overheid goed te kunnen doen. Ook gaat zelfsturend werken gepaard met meer werkgeluk. Obstakels vormen bureaucratie, bestuurders die te sterk gericht zijn op controle of hun eigen ego en een gebrek aan visie.

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research, uitgevoerd onder 3.108 werkende Nederlanders bij overheid, semioverheid en bedrijfsleven.

Lees meer


Versterk de lokale democratie!

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 lijken te hebben gefunctioneerd als een kortwerkende ‘peppil’: de tevredenheid met de democratie neemt direct na de verkiezingen licht toe en politiek cynisme neemt licht af. De effecten zijn klein (maar significant) en vlakken weer enigszins af na enkele maanden.

Hoewel de lokale democratie niet volledig op de schop hoeft, staan kiezers wel positief tegenover aanvullingen op het huidige stelsel die uitgaan van inspraak, dialoog en participatie. Lager opgeleiden zijn vaker dan hoger opgeleiden voorstander van meer directe vormen van democratie, zoals het lokale referendum of de gekozen burgemeester. Het is voor lager opgeleiden makkelijker om hieraan deel te nemen dan in deliberatieve vormen van democratie, waarbij meer eigen inbreng wordt gevraagd en sterker een beroep wordt gedaan op ‘democratische vaardigheden’. Mensen zijn bereid om actief te worden als problemen dicht bij hen staan of hen zelf raken en ze het gevoel hebben serieus te worden genomen door de gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK. In dit onderzoek rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is de relatie tussen het politieke aanbod in de gemeentepolitiek en de manier waarop kiezers hierop reageren onderzocht.

Lees meer


Nederlanders streng voor bestuurders

Bestuurlijke integriteit, het integer handelen van bestuurders en ambtenaren, is een veelbesproken thema. Regelmatig klinkt de roep om strenger op te treden tegen integriteitsschendingen of om preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een verplichte screening van raadsleden en wethouders door de AIVD. De vraag is wat Nederlanders zelf vinden van de integriteit van het lokale bestuur. Wat verstaan zij onder integriteit? Wanneer handel je als raadslid of bestuurder in concrete situaties wel of niet integer? En hoe zou volgens Nederlanders tegen integriteitsschendingen moeten worden opgetreden? Deze vragen stonden centraal in een landelijk, representatief onderzoek onder 3.251 Nederlanders van 18 jaar en ouder, dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio.

Lees meer


Met vriendelijke groet,

Het team van I&O Research panel

.........................

I&O Research
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.